top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere;  sizlerin kişilerin kişisel verilerinizin güvenliği ön planda tutulmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Avukatlık ofisimiz tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

1. VERİ SAHİBİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, ofis çalışanları, stajyerleri ve ofis tarafından kişisel verileri işlenmekte olan çalışan adayı, müşteri, müvekkil, potansiyel müşteri, müvekkil şirket yetkilisi, ziyaretçi, iş ortakları olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için info@dorahukuk.com e-posta adresi üzerinden ofisimiz İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Ziyaretçilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı.

İletişim Verisi:

E-posta adresi, telefon no.

Müşteri İşlem Verisi:

Talep bilgisi.

İşlem Güvenliği Verisi:

IP adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Trafik (Bağlantı zamanı/süresi, İletişim Miktarı vb.), çerez (cookie) bilgileri.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AMAÇLARI

Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi, Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Ofisimiz kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça

ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir. Kişisel verileriniz Dora Avukatlık ve Arabuluculuk tarafından Kanun ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • İletişim: www.dorahukuk.com ‘ye sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda kurumsal iletişimi sağlamak da amaçlanmaktadır.

 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

 • Uyuşmazlıkların Çözümü: İleride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz müşteri deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI AMACI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi faaliyetleriyle sınırlı olarak iş ortakları ile ofisimizin faaliyetlerini yerine getirmek için üçüncü kişilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre ofisimizin hukuki ve idari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin oluşturulması, denetim ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ofis yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verilerinizden gerekli olanlar paylaşılmaktadır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmış̧ olduğunuz kişisel verileriniz, yerine getirmekte olduğumuz her türlü̈ hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile gerektiğinde: staja alım süreçleriyle bağlantılı ve ölçülü olarak söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması ve sair amaçlar ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek, hizmetlerimiz kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak UYAP sistemi başta olmak üzere, adli, idari vb. kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi ya da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Dora Avukatlık ve Arabuluculuk tarafından sunulan hizmet, faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

Aydınlatma metninde belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda, e-posta kanallarıyla, www.dorahukuk.com üzerinde yer alan her türden veri girişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplanabilmektedir. Bunun yanı sıra www.dorahukuk.com adresinde kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir. Çerez Politikamıza buradan göz atabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, tarafımızca her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 5. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “meşru menfaat”, “hukuki yükümlülük”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır. Kişisel veri işleme şartları ve amaçları aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • İletişim işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve Kanun’un 5/2(d) maddesi hükmünde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmünde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanır.

 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.

 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması için hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarının sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

8. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.dorahukuk.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisine daha önce bildirilen ve Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisine sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde ofisimize iletmeniz durumunda Hukuk Ofisimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hukuk Ofisi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu: Dora Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi

Adres: Merkez Mah. Sıracevizler Cad. No:57/12 Şişli İstanbul

Telefon: 0212 233 55 85

E-mail: info@dorahukuk.comVeri Sahibi Başvuru formu için tıklayınız. 

bottom of page