top of page
Ara
  • Av. Mine Begüm Doygun - Stj. Av. Yakup Sağır

Verbis Nedir?

Güncelleme tarihi: 21 Nis 2021
Verbis nedir?


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler Verbis’e kayıt olması gerekir. Kanunda bunun bazı istisnaları belirtilmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler, veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri kategorik bazda Verbis sistemine işlemesi gerekir. Verbis, veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanılan, internet üzerinden erişilebilen, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltmasıdır.


Verbis’e kimler kayıt olmalıdır?


Genel olarak tüm veri sorumlularının Verbis’e kayıt yükümlülüğü vardır. İstisnalar hariç kural VERBİS’e kayıt olunması gerekir. Aşağıdaki ‘’Verbis’e Kayıttan İstisna Tutulan Veri Sorumluları Kimlerdir?’’ başlığında sayılan istisnalar içinde kalmayan tüm veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmalıdır.


Verbis’e kayıttan istisna tutulan veri sorumluları kimlerdir?


KVKK’na göre kural tüm veri sorumlularının Sicile kayıt olması olsa da istisna tutulan veri sorumluları da söz konusudur. Hangi veri işleme faaliyetlerinin istisna kapsamında kalıp sicile kayıt zorunluluğundan muaf tutulacağı KVKK m.28 ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği bir takım objektif kriterler esas alınarak yine Kurulca belirlenecektir. Kurulun aldığı kararlar uyarınca Sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulanlar;

- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

- 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

- yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar,

- 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

- 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

- Gümrük müşavirleri,

- Arabulucular,

- 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.


Unutmamak gerekir ki Sicile kayıt zorunluluğundan muaf tutulmuş olmak 6698 s. Kanundan da muaf tutulmuş olunduğu anlamına gelmez, veri sorumlusunun kanundan kaynaklı diğer yükümlülükleri aynen devam eder ayrıca istisna tutulmuş olsa da veri sorumlusu kendi isteğiyle VERBİS’e yine kaydolabilir.Yıllık 50 çalışan sayısı ve 25 Milyon TL mali bilanço nasıl hesaplanır?


Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam esas alınmalıdır. Bu rakamlar eşit olmak zorundadır. Mali bilançonun hesaplanmasında Ciro ya da net satış/brüt satış hasılatı bilgisi dikkate alınmayacaktır.


Verbis’e geç kayıt halinde ne olur?

Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumlusunun belirlenmiş kayıt sürelerini kaçırmış olmasına hukuki, fiili veya teknik bir imkânsızlık sebep olmuşsa bu imkansızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde kuruma yazılı olarak ve gerekçesi de belirtilmek suretiyle başvurarak kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için ek süre talep edebilir. Kurum bir defaya mahsus ve otuz günü geçmemek koşuluyla ek süre verebilir. Bu durumda verilen süreler içinde kayıt işleminin tamamlanması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmaz.


Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü altında olup da herhangi bir fiili, hukuki veya teknik imkânsızlık olmaksızın bu yükümlülüğe aykırı olarak kayıt yükümlülüğü son tarihini geçirdikten sonra kayıt olan veya hiç kayıt olmayan veri sorumluları hakkında KVKK’nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının Ç Bendi uyarınca 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 18. Maddesinin lafzına bakıldığında bu maddedeki yaptırımın uygulanması konusunda Kuruma herhangi bir takdir yetkisi tanınmadığı şeklinde anlaşılmaktadır ancak Kurumun henüz bu konuda vermiş olduğu bir karar bulunmadığından geç kayıt yaptırmanın mutlaka idari para cezasıyla cezalandırılacağını söylemek şu an için mümkün görünmemektedir.


Bu sitedeki bilgiler kesinlikle hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp bu bilgiler hiçbir şekilde site ziyaretçileri ile Dora Hukuk ve Danışmanlık Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi kurulmasına matuf biçimde yorumlanamaz yahut kullanılamaz. Site içeriğinde yer alan bilgilere istinaden profesyonel hukuki yardım almadan hareket edilmesi durumunda oluşabilecek herhangi bir zarardan büromuz sorumlu değildir.1136 sayılı Avukatlık Yasası yahut Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları uyarınca site içeriği hiçbir şekilde reklam amaçlı yahut ticari amaçlı kullanılamaz. Site içeriğinde yer alan bilgi ve görsellerin (kaynak gösterilenler yahut jenerik olanlar dışında) telif hakkı Dora Hukuk Bürosuna aittir. İzin alınmaksızın ve Kaynak Göstermeksizin Alıntı yapılamaz, kopyalanamaz. Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mine Begüm Doygun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kaynak göstererek kullanması serbesttir.


105 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page